Chien-Yi Liao

Chien-Yi Liao, Architectural Technician,